MÜSTAHSİL MAKBUZU

1. Müstahsil Makbuzunun Tanımı: Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. Müstahsil Makbuzunun Tarafları: Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

2.1. Satıcı (Üretici Çiftçi):
- Ticari belge veremez.
- Müstahsil makbuzunu imzalar.d
- Belgenin aslını alır.
- Satış bedelini alır.

2.2. Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
- Müstahsil makbuzunu düzenler.
- Ticari belge verebilir.
- Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini öder.

 

müstahsil makbuzu

3. Müstahsil Makbuzunun Şekli:
Müstahsil makbuzunun da belirlenmiş şekli yoktur. Ancak Vergi Usul Kanunu Madde 235’te bulunması gereken şartları yer alır.

4. Müstahsil makbuzu düzenleme esasları ve zamanı: Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.
- Makbuzun tarihi,
- Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,
- Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,
- Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

5. Müstahsil Makbuzunun Temini: Müstahsil makbuzunu temin işlemleri gider pusulasında uygulanan kurallara göre iki şekilde temin edilir.
- Noterlerden,
- Maliyenin anlaşmalı matbaalarından,

Vergi Usul Kanunu temin zamanını tüm fatura ve yerine geçen belgeler için tek şekilde belirlemiştir.Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce, ellerinde kullandıkları koçanları bitenler bu belgeleri bitmeden önce müstahsil makbuzlarını temin ederler.

6. Müstahsil Makbuzunda Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma): Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’e göre gelir vergisi kesilerek kalan satıcıya ödenir.

 

<< Ticari belgeler >>
facebooktwitter+googleyoutube