muhasebe
muhasebe dersleri

ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Şirketin ana sözleşmesi mutlaka olmak zorunda ve sözleşmedede aşağıda özetlenen bilgiler yer almalıdır.

REKLAM

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ "
A N A    S Ö Z L E Ş M E S İ

KURULUŞ
MADDE 1:
Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limitet şirket kurulmuştur.
Kurucunun Adı Soyadı İkametgâh Uyruğu
1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Şİ
RKETİN UNVANI
MADDE -2:
Şirketin Unvanı; " . . . . . . . . .
LİMİTED ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE -3 :
Şirketin amaç ve konusu başlıça şunlardır :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.

Şİ
RKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE -4:
Şirketin merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . İli, . . . . . . . . . . İlçesi'ndedir. Adresi . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE

MADDE -5:
Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 ( Doksandokuz ) yıldır.

SERMAYE

MADDE -6:
Şirketin sermayesi . . . . . . . . . . . . . . ; -TL ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .YENİ TÜRK LİRASI) 'dır.
Bu sermaye;
. . . . . . . . . TL’ sı . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . TL’ sı . . . . . . . . . . . . ,
tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4 'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları, Ortaklar Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurlar alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

İ
LAN
MADDE -7:
Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şİ
RKETİN İDARESİ
MADDE -8:
Şirketin iş yeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

TEMS
İL
MADDE -9:
Şirketi müdürler temsil eder.Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafında tesbit, tescil ve ilan olunur.

MÜDÜRLER
İN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE -10:
Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

HESAP DÖNEM
İ
MADDE -11:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN DA
ĞITIMI
MADDE -12:
Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kârdan her sene evvela %5 ( Yüzde beş ) ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kâra iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466’ ncı maddesinin 2’ nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ( yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kârdan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ( yüzde elli bir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İ
HTİYAT AKÇESİ
MADDE -13:
İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 ( yüzde yirmi )sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.

KANUN
İ HÜKÜMLER
MADDE -14:
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.


G E Ç
İ C İ    M A D D E L E R

GEÇİCİ MADDE -1
KURULUŞ MASRAFLARI
Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.
GEÇİCİ MADDE -2
İLK MÜDÜRLER
...
...

GEÇİCİ MADDE -3
TEMSİL VE İLZAM
...
...
GEÇİCİ MADDE -4
DAMGA VERGİSİ
Bu sözleşme ile ilgili Damga Vergisi tutarında olan ... ;YTL’ si kanuni süresi içinde ... Vergi Dairesi'ne ödenecektir. İş bu sözleşme 14 esas ve 4 geçici maddeden ibarettir.


ORTAKLAR

Ortak A ...                        Ortak B ...

 


Şirket kuruluş işlemleri

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama