muhasebe
muhasebe dersleri

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

Şahıs Şirketleri: Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları sınırsız olan şirket türleridir. Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur.

Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devredilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK'ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket.

REKLAM

Şahıs şirketlerinin kuruluş aşamaşları:

- İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri, İkametgah, Nüfus Cüzdanı Suretinin alınması ,
- Şirket tescilinin yapılması,
- Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması,
- Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi,
- Yoklama tutanağın düzenlenmesi,
- Vergi hesap numarasının alınması,
- Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası,
- Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı,
- Sicil gazetesi ilanı,
- İlgili Odaya kayıt yaptırılması,
- İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması, Hafta Tatili Ruhsatı, Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır.
- SSK İşlemleri,
- Bağ-Kur İşlemleri,

1. Koolektif Şirket: Bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır. Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kâr veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler.

1.1. Ortaklık sözleşmesinde bulunması gerekenler:
- Ortakların adları soy adları ile ikametgahları,
- Ortaklığın Kollektif olması,
- Ortaklığın Ticaret Ünvanı ve adresi,
- Ortaklığın Konusu,
- Her Ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği miktar, para mahiyetinde olmayan sermayesinin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu eğer kişisel emek söz konusu ise emeğin niteliği ve kapsamı,
- Ortaklığı temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,
- Ortaklık sözleşmesi yazılı ve imzaları noterce onaylı olmalı,
- Sözleşme düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan olunması gerekir.

2. Komandit Şirket: Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan şirket türüdür. Komandit şirketlerin en önemli özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Komandit şirket biri komandite diğeri komanditer olmak üzere en az iki ortak tarafından kurulur.

2.1. Komandite ortak: Sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan ortaktır. Şirketin yönetimine seçilebilirler ve gerçek kişilerden oluşur.

2.2. Komanditer ortak: Sormluluğu şirketteki sermaye ile sınırlı olan ortaklardır. Şirketin yönetimine seçilemezler. Komanditer ortaklar gerçek ve tüzel kişiler olabilir.

Komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan birinin ismi ile şirket konusunu gösterecek bir ibareyi taşımalıdır. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadının bulunması yasaktır. Komandit şirketlerin idare ve temsili komandite ortaklara aittir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar ile tescil işlemlerinde aranan evrak komandit şirketler için de geçerlidir.

Komandit şirketler Adi Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.3. Sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır :
- Ortakların isimleri, ikamet adresleri ve uyrukları,
- Şirketin komandit niteliği ve ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,
- Şirketin unvanı ve adresi,
- Şirketin konusu,
- Şirket sermayesinin miktarı ile, ortakların herbirinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,
- Şirketi temsile yetkili olanların isimleri ve bunların temsil şekilleri.

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama