LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI

1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı: Limited şirketlerde sermaye azaltılmasının değişik nedenleri olabilir. Şirketin zararlarının sermaye azaltılarak kapatılması, şirket sermayesinin bir bölümünün başka yatırım alanlarında kullanılması, şirket sermayesinin işletmenin iş kapasitesine göre fazla olması gibi nedenlerle sermaye azaltılması kararı alınabilir. Ancak sermaye tutarı hiçbir zaman 5.000 TL'nin altına düşürülmemelidir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. Sermaye Azaltma İşlemleri:
- Ortaklar kurulunca sermaye azaltma kararı alınır ve ana sözleşme değişikliği yapılır. Yapılan değişiklik notere onaylanır.
- Sermaye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarının tamamen korunduğuna dair mahkemece atanan bilirkişi raporu alınır.
- Ana sözleşme ticaret siciline tescil ettirilir.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.

Örnek:
HG Limited Şirketi iş kapasitesine göre fazla gelen sermayesini 30.000 TL azaltmaya karar vermiş ve yasal işlemleri 02.02.2009 tarihinde yerine getirmiştir.

Limited şirket üç ortaklı olup ortaklarının sermaye payları eşittir. Limited şirket, ortakların sermaye azatlımından doğan alacaklarını 10.02.2009 tarihinde ortak A ya peşin, ortak B ye çek ve ortak C ye de senet vererek ödemiştir.

Cevap:
Sermaye azaaltımı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................02.02.2009......................................

500 SERMAYE HS.
ortak A 10.000
ortak B 10.000
ortak C 10.000

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 10.000
ortak B 10.000
ortak C 10.000

 

30.000

 

 
30.000

2

....................................10.02.2009......................................

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 10.000

100 KASA HESABI

 

10.000

 

 


10.000

3

....................................10.02.2009......................................

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 10.000

103 VERİLEN ÇEKLER HS.

 

10.000

 

 


10.000

4

....................................10.02.2009......................................

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak C 10.000

321 BORÇ SENETLERİ HS.

 

10.000

 

 


10.000


BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
30.000
30.000  

BORÇ 100 KASA ALACAK
  10.000
  10.000

BORÇ 321 BORÇ SENETLERİ ALACAK
  10.000
  10.000

BORÇ 331 0RTAKLARA BORÇLAR ALACAK
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000 30.000

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER ALACAK
  10.000
  10.000

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube