muhasebe
muhasebe dersleri

LİMİTED ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI

1. Limited şirketler, TTK'ye göre sermaye şirketi, KVK'ye göre de kurumlar vergisi mükellefidir. Limited şirketlerin kâr dağıtabilmesi için ortak sayısı 20'den az olan şirketlerde ortaklar kurulunun 20'den fazla olan şirketlerde ise genel kurulun kâr dağıtımı kararı alması gerekir Kâr dağıtımına kadar sermaye taahhütlerini ödemeyen ortakların kâr payı alacağı, taahhüt borçları mahsup edilerek ödenir. Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefi olduğundan kâr dağıtımına ilişkin kurallar anonim şirketlerde olduğu gibidir.

REKLAM

2. Limited şirketlerde elde edilen kâr şöyle dağıtılır:

- Safi kârdan %5 1. tertip yedek akçe ayrılır. Bu ayırma, 1. tertip yedek akçe toplamı ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar devam eder. Safi kâr, dönem kârından geçmiş yıl zararları çıkarılarak hesaplanır.
- Kurumlar vergisi hesaplanır.
- Kurumlar vergisinin hesaplanması için önce kurumlar vergisi matrahı bulunur. Kurumlar vergisi matrahının %20'si kurumlar vergisidir. Eğer işletmenin o döneme ait kanunlar kabul edilmeyip kabul edilemeyen giderleri ve kurumlar vergisinden muaf ve istisna kazançları varsa; kurumlar vergisi matrahı bulunurken önce dönem kârına o döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderler eklenir. Sonra da o döneme ait kurumlar vergisinden muaf ve istisna tutulan kazançlar düşülür. Böylece kurumlar vergisi matrahına ulaşmış olur.
- Gelir vergisi stopajı hesaplanır. Hesaplanan stopaj dağıtılacak kârın %15’idir Kurumlar vergisi mükellefleri, kâr dağıtım kararı aldıktan sonra, dağıtılacak kâr üzerinden ayrıca gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kâr dağıtım kararı olmadan gelir vergisi hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler. Kar dağıtım kârarı olmadan gelir vergisi stopajı yapılmaz
- I. temettü hesaplanır. I. temettü ödenmiş sermayenin %5'idir
- II.tertip yedek akçe hesaplanır. II.tertip yedek akçe dönem kârından; Kurumlar vergisi, I.tertip yedek akçe, I.temettü toplamları düşüldükten sonra kalan kârın % 10'udur.
- II. temettü hesaplanır. II. temettü, dönem kârından kurumlar vergisi, I. temettü ve yedek akçeler toplamı düşüldükten sonra kalan kârdır.

3. Kâr Dağıtımının Hesaplanması: Limited şirketlerde, daha önce belirtilen yasal formalitelere ve ana sözleşmelere uyularak kâr dağıtımı yapılır ve dağıtım tablosu düzenlenir.

Örnek:
HG Limited Şirketinin 2008 yılı dönem kârı 60.000 TL'dir. Şirketin toplam sermayesi 100.000 TL olup sermayenin tamamı ödemiştir.

Şirket iki ortaklı olup ortakların sermaye payları eşittir. Şirketin kanunen kabul edilmeyen 16.000 TL gideri bulunmaktadır.

Şirketin şimdiye kadar ayırdıgı 1. tertip yedek akçe tutarı 6.000 TL’dir. Şirket genel kurulu, dönem kârından yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın 31.12.2008 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir.

Cevap:
Kurumlar vergi matrahının hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

Dönem karı ... 60.000 TL
İndirimler (-) ... --------
İlaveler (+) ... 16.000 TL
Kanunen kabul edilmeyen giderler:16.000 TL

Mali kâr (kurumlar vergisi matrahı) ... 76.000 TL
Kurumlar vergisi ... 76.000 x 0, 20 = 15.200 TL

I. Tertip Yedek Akçe Hesaplanması:

(Dönem kârı x %5) ... 60.000 x %5 = 3.000 TL

I.Temettü Hesaplaması:

(Sermaye x %5 ... 100.000 x %5 =5.000 TL

II.Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması:

Dönem kârı ... 60.000 TL
Kurumlar vergisi (-) ... (15.200 TL)
I.tertip yedek akçe (-) ... (3.000 TL)
I.temettü (-) ... (5.000 TL)
II.tertip yedek akçe mahtarı ... 36.800 TL
II.Tertip yedek akçe ... 36.800 x %10 = 3.680 TL

II.Temettünün Hesaplanması:

Dönem kârı ... 60.000 TL
Kurumlar vergisi (-) ... (15.200 TL)
I.tertip yedek akçe (-) ... (3.000 TL)
I.temettü (-) ... (5.000 TL)
II.tertip yedek akçe (-) ... (3.680 TL)
II.temettü ... 33.120 TL

Gelir Vergisi Stopajının Hesaplanması:

I. temettü ... 5.000 TL
II. temettü ... 33.120 TL
Gelir vergisi stopajı matrahı ... 38.120 TL
Gelir vergisi stopajı ... 38.120 x %15 = 5.718 TL

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama