ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI - Halka Açık A.Ş. Kar Dağıtımı ve Kayıtları

Halka Açık Anonim Şirketlerde Kâr Dağitimi Ve Muhasebe Kayıtları: Halka açık anonim şirketlerin kâr dağıtımına ait ilkelere TTK yanında SPK’de (sermaye piyasası kurulu) tespit etmektedir. SPK'ye göre halka açık anonim şirketlerde, 1.temettü tutarı, dağıtılabilir kârın en az %50'sinden az olamaz ve şirket ana sözleşmesinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Ayrılması gereken yedek akçeler ve 1. temettü ayrılmadıkça kâr ertesi yıla devredilemez, başka yedek akçe ayrılamaz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek:
Halka açık HG Anonim Şirketinin sermayesi 200.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye nominal değeri 2 TL olan 100.000 adet hisse
senedinden oluşmaktadır. Şirketin 2008 yılı dönem kârı 80.000 TL’dir. Dönem kârından yapılacak indirim ve ilaveler yoktur. Şirketin ödediği geçici vergi 15.800 TL’dir. Şirket genel kurulu, yasal kesintilerden sonra kalan kârın tamamının dağıtımına 31.12.2008 tarihinde karar vermiştir. Şirketin şimdiye kadar ayırdığı 1.tertip yedek akçe tutarı 3.000.000 TL'dir. Şirket genel kurulu, 31.12.2008 tarihinde dönem kârından yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalanın dağıtımına ilişkin dönem sonu finansal tablolarını onaylamıştır.

Cevap:
Kurumlar vergi matrahının hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:

Dönem karı.....................................................80.000 TL
Mali kâr (kurumlar vergisi matrahı).........80.000 TL
Kurumlar vergisi............80.000 x 0, 20 = 16.000TL

1.Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması:

1.tertip yedek akçe........... 80.000 x %5 = 4.000 TL

Ortaklara 1. Temettünün Hesaplanması:

Dönem kârı................................................... 80.000 TL
Kurumlar vergisi(-) .................................. (16.000 TL)
1.tertip yedek akçe(-)................................ (4.000 TL)
Dağıtılabilir kâr.......................................... 50.000 TL
1.temettü........................ 50.000 x %50 = 25.000 TL

Sermaye Piyasası Kanunu göre 1.temettü tutarı, dağıtılabilir kârın %50’ si olarak dikkate alınmıştır.

2. Tertip Yedek Akçenin Hesaplanması:

Dönem kârı................................................... 80.000 TL
Kurumlar vergisi(-) ....................................(16.000 TL)
1.tertip yedek akçe(-)................................. (4.000 TL)
1.temettü(-)..................................................(25.000 TL)
2.tertip yedek akçe matrahı .................... 35.000 TL
2.tertip yedek akçe..........35.000 x %10 = 3.500 TL

Ortaklara 2. Temettün Hesaplaması:

Dönem kârı.....................................................80.000 TL
Kurumlar vergisi(-)..................................... (16.000 TL)
1.tertip yedek akçe(-)................................. (4.000 TL)
1.temettü(-)...................................................(25.000 TL)
2.tertip yedek akçe(-)................................. (3.500 TL)
2.temettü....................................................... 31.500 TL

Gelir Vergisi Stopajının Hesaplanması:

1.temettü ........................................................25.000 TL
2.temettü ........................................................31.500 TL
Gelir vergisi stopajı matrahı......................56.500 TL
Gelir vergisi stopajı.........56.500 x %10 = 5.650 TL

Hisse başına temüttünün hesaplanması şöyledir:

Hisse başına temüttü = (I.temüttü + II.temüttü) / Hisse senedi sayısı
Hisse başına temüttü = (25.000 + 31.500) / 100.000 = 0.565 TL

Hisse senedinin değeri = 200.000 / 100.000 = 2 TL

Hisse başına düşen temettü yüzdesi = Hisse başına temettü tutarı / Hisse senedi değeri
Hisse başına düşen temettü yüzdesi = 0,565 / 2 = %2825

 

sayfa 5

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube