ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI

6. Mali Kârın Vergilendirilmesi: Mali kâr üzerinden % 20 kurumlar vergisi hesaplanır. "Kurumlar Vergi Beyannamesi" hesap döneminin kapandığı ayı izleyen nisan ayının 15. gününe kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi de nisan ayı sonuna kadar ödenir. Kurumlar vergisi mükellefleri, kâr dağıtım kararı aldıktan sonra, dağıtılacak kâr üzerinden ayrıca gelir vergisi hesaplayarak muhtasar beyanname ile beyan edip öderler.kâr dağıtım kararı olmadan gelir vergisi stopajı yapılmaz. Gelir vergisi stopaj oranı anonim şirketlerde % 15 ‘tir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek 1:
HG Anonim Şirketinin 2008 yılı dönem kârı 80.000 TL‘dir. Şirketin gelirleri arasında 5.000 TL iştirak kazancı istisnası, ayrıca 1.000 TL de kabul edilmeyen gideri vardır.

Dönem kârı.......................................... 80.000 TL
İstisnalar (-)...................................... (5.000 TL) (iştirak kazancı)
İlaveler (+).......................................... 1.000 TL (Kanunen Kabul edilmeyen giderler)
______________
Kurumlar vergisi matrahı.............76.000 TL

76.000 TL x 0, 20 = 15.200 TL kurumlar vergisi

 

Örnek 2:
HG Anonim Şirketinin 2007 yılı dönem kârı 40.000TL olup bunun 20.000 TL ‘si iştirak kazancıdır. Şirketin 10. 000 TL yatırım indirimi bulunmaktadır. Kanunen kabul edilmeyen gideri yoktur.

Dönem kârı.......................................40.000 TL
İstisnalar (-)...................................... (5.000 TL) (iştirak kazancı)
İndirimler (-).....................................(10.000 TL) (yatırım indirimi)
______________
Kurumlar vergisi matrahı.................25.000 TL

25.000 TL x 0, 20 = 5.000 TL kurumlar vergisi

 

 

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube