muhasebe dersleri
namaz

TRAFİK HARÇLARI

2017 Yılı Trafik Harçları: 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

REKLAM

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

ecblank,ecblank
Trafik Harçları 
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
I- Tescil harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- Sürücü belgesi harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
143,70
ecblank,ecblank,ecblank
b) B sınıfı sürücü belgesinden
433,10
ecblank,ecblank,ecblank
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
143,70
ecblank,ecblank
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 
288,60
ecblank,ecblank,ecblank
e) Diğer sürücü belgelerinden 
722,50
ecblank,ecblank,ecblank
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
ecblank,ecblank,ecblank
III- Sınav harçları:
ecblank
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005) 
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
V- Teknik muayene harçları
ecblank,ecblank,ecblank
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VI- Ruhsat (İzin) harçları: 
ecblank
Karayolları Trafik Kanununun;
ecblank,ecblank,ecblank
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
400,80
ecblank,ecblank
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
804,00
ecblank,ecblank
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
1.611,30
ecblank,ecblank
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
804,00
ecblank,ecblank
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
4.030,80
ecblank,ecblank
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
2.350,20
ecblank
bb) Diğerlerinden
232,95
ecblank
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 
266,70


<< Pratik Bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama