muhasebe dersleri
namaz

PASAPORT VE VİZE HARÇLARI

2017 Yılı: 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

REKLAM

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları 
ecblank(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
ecblank
I- Pasaport Harçları:
ecblank
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
ecblank
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
ecblank
6 aya kadar olanlar
120,10
ecblank
1 yıl için olanlar
175,50
ecblank
2 yıl için olanlar
286,40
ecblank
3 yıl için olanlar
406,70
ecblank
3 yıldan fazla süreli olanlar
573,10
ecblank
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- Vize müracaat ve vize harçları:
ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
ecblank
1. Giriş vizeleri:
ecblank
a) Tek giriş
400,80
ecblank
b) Müteaddit giriş
1.342,10
ecblank
2. Transit vizeleri
ecblank
a) Tek transit
400,80
ecblank
b) Çift transit
804,00
ecblank
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
669,70
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
ecblank,ecblank
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004) 
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz.) 15,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
1 aydan sonraki her ay için 
95,50
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
ecblank,ecblank,ecblank
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
232,95
ecblank
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı kanunun 27. maddesi ile değişen bölüm. Yürürlülük: 13/08/2016)
ecblank,ecblank,ecblank
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi ve çalışma muafiyeti belgesi:
ecblank
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatmaları da her yıl için aynı mktarda harca tabidir)
537,50
ecblank,ecblank,ecblank
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
5,375,00
ecblank
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
5,375,00
ecblank
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi 3 aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.


<< Pratik Bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama