muhasebe
muhasebe dersleri

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

2019 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

REKLAM


MADDE NO – KONUSU

2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.700

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.700-270.000

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

270.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

33

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

120.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

230.000

  - Satış tutarı

320.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

120.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

230.000

MADDE 232- 

Fatura kullanma mecburiyeti

1.200

MADDE 252- 

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

3,30

MADDE 313- 

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.200

MADDE 343- 

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

14,80

- Diğer vergilerde

29

MADDE 352-  

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

180

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

110

3 - İkinci sınıf tüccarlar 

55

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

14,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf      

7

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

98

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

55

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

25

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      

14,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

7

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

3,90

MADDE NO – KONUSU

2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

290

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

290

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 

14.800

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

7000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.480

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

1.100

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

MÜKERRER MADDE 355-  

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 

490

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

MADDE 370

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

70.000


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama