muhasebe dersleri
namaz

NOTER HARÇLARI

2017 Yılı Noter Harçları: 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

REKLAM

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Noter Harçları 
ecblank
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
ecblank,ecblank
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Binde 1,13)
ecblank
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)'den çok olamaz.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Emanet harçları:
ecblank
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 2,27)
ecblank,ecblank,ecblank
Harç miktarı (4,60 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
(Binde 4,55)
ecblank,ecblank
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Konşimento yazılması harcı:
ecblank
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
0,589
ecblank,ecblank
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank
II. Maktu harçlar:
ecblank
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
10,20
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
17,80
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. (6728 sayılı kanunun 37. maddesi ile değişen fıkra. Yürürlülük 9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için
13,30
ecblank,ecblank
4. (6728 sayılı kanunun 37. maddesi ile değişen şekli. Yürürlülük 9/8/2016) Defter tasdiki. (Kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç)
ecblank
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
 
ecblank,ecblank
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
25,30
ecblank,ecblank
bb)Serbest meslek kazanç defteri
31,40
ecblank
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler
31,40
ecblank,ecblank
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
ecblank,ecblank
100 sayfaya kadar (100 dahil)
8,20
ecblank
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
8,20
ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.Suretler ve tercümeler:
ecblank
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
1,80
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
4,60
ecblank,ecblank,ecblank
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
17,80
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
7.Tespit ve tutanak harçları:
ecblank
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
16,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 334,20
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
9.Düzeltme harcı:
ecblank
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
3,65
ecblank,ecblank,ecblank
10.Mukavele feshi harcı:
ecblank
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
3,65
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
65,40


<< Pratik Bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama