muhasebe dersleri
namaz

KONSOLOSLUK HARÇLARI

2017 Yılı Konsolosluk Harçları: 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

REKLAM

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Konsolosluk Harçları 
ecblank
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
ecblank
1. Tereke işlerinde:
ecblank
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 22,77)
ecblank,ecblank
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 11,38)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Sulhnameler:
ecblank
(Kararda yazılı değer üzerinden):
ecblank
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil
(Binde 45,54)
ecblank,ecblank
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 11,38)
ecblank,ecblank
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 6,83)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 2,27)
ecblank,ecblank,ecblank
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
ecblank,ecblank
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
1,138
ecblank,ecblank,ecblank
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,590
ecblank,ecblank
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,590
ecblank,ecblank
III. Maktu harçlar:
ecblank
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
ecblank
a)Jurnalin tasdiki
98,90
ecblank
b)Jurnala sayfa ilavesi
38,50
ecblank
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
401,50
ecblank,ecblank
3.İmza ve mühür tasdiki:
ecblank
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
38,50
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
78,40
ecblank,ecblank
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
38,50
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için  38,50
ecblank,ecblank,ecblank
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
17,80
ecblank,ecblank
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
ecblank,ecblank
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)
65,40
ecblank,ecblank,ecblank
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
132,90
ecblank,ecblank
7. Terekenin mühürlenmesi
98,90
ecblank
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
58,60
ecblank,ecblank
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
38,50
ecblank,ecblank,ecblank
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak
98,90


<< Pratik Bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama