muhasebe dersleri
namaz

2013 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR

2013 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar:

REKLAM


MADDE NO – KONUSU 2013 Yılında  Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.800 
  3- İlanın;  
  - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması   
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000


180.000 ve üzeri
MÜKERRERMADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 21
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1- Yıllık;  
- Alış tutarı 
- Satış tutarı

150.000

200.000
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 800
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,10
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 800
MADDE 343- En az ceza haddi  
  - Damga vergisinde  
- Diğer vergilerde
9,40
19
MADDE 352-    Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)  
   I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 110
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          
70
  3 - İkinci sınıf tüccarlar 35
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30
  II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri  60
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35
  3 - İkinci sınıf tüccarlar 17
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,40
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,30
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40
MADDE NO – KONUSU 2013 YılındaUygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
190

94.000
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş veyolcu  taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1909.400

94.000
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesapplanına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.300
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
700

140.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
   Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940.000

 


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama