MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (İşletme hesabı defteri)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama1-
İşletme defteri nedir?

İşletme defteri, Türk Ticaret Kanununa göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir.

2- Gider nedir?

Gider, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir.

3- Gelir nedir?

Gelir işletmenin mal veya hizmet satışlarından dolayı elde ettiği değerler (hasılatlar) olarak tanımlanabilir.

4- Tacirlerin saklamak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

- Alış ve satış faturaları
- Sevk irsaliyeleri
- Fatura yerine geçen belgeler
- Taşıma irsaliyesi, günlük müşteri listeleri
- Ücret bordrosu veya bordro yerine geçen belgeler
- İş anlaşmaları, gelen ve giden mektuplar, gönderilen ve gelen muhasebe evrakı

5- İşletme defterinde muhasebe kayıt sistemi nasıldır?

İşletme defteri muhasebe sisteminde tek taraflı kayıt sistemine göre tutulan bir defterdir.

6- Envanter nedir?

İşletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal, demirbaş, taşıt, bina, arsa gibi) sayarak, tartarak, ölçerek değerlendirmesine envanter denir.

7- Dönem başı mal mevcudu nedir, ve nereye kayıt yapılır?

Bir önceki yıldan devreden mal tutarıdır ve yeni yılda tutulacak defterin ilk sayfasının gider bölümünde ilk satıra yazılır.

8- Dönem sonu mal mevcudu nedir, ve nereye kayıt yapılır?

Dönem sonunda envanterle bulunan mal tutarıdır ve işletme defterinin son gelir sayfasının son satırına kaydedilir.

9- İşletme defterinde amortisman nasıl kaydedilir?

Muhasebede gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler, işletme hesabı defterine kaydedilemez. Ancak VUK'nun 189. maddesine göre bunların amortisman kayıtları tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar, işletme hesabı defterine gider olarak işlenir.

10- Amortisman ayırma şartları nelerdir?

- İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
- Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması
- Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması
- İktisadi kıymetin değerinin amortisman sınırını aşması. (Güncel amortisman sınırları)

11- İşletme hesap özeti nedir?

Vergi Usül Kanunu’nun 196. maddesine göre işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, her hesap döneminin sonunda işletme hesap özeti çıkarırlar. İşletme defterinin son sayfasına yazılır. İşletme hesap özeti gider ve gelir olmak üzere iki kısımdan oluşur.

 

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube