MUHASEBE TEST SORULARI VE CEVAPLARI>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1. Yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir ?
A) Yevmiye
B) Mizan
C) Defteri Kebir
D) Bilanço

2. Kaynak hesapları kaç ana grup altında toplanır ?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 1

3. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz ?
A) Sınıflandırma
B) Raporlama
C) Kaydetme
D) Değerleme

4. Gelir ve gider hesapları kâr / zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir ?
A) Bilanço
B) Gelir Tablosu
C) Mizan
D) Fon akım tablosu

5. Hesap planında Gelir Tablosu hesapları hangi kod ile başlar ?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6

6. Hangisi için envanter kaydı yapılmaz ?
A) Borç Senetleri İçin
B) Stoktaki Mallar İçin
C) Unutulan Belgeler İçin
D) Alacak Senetleri İçin

7. İşletmeler nakit paralarını hangi hesapta takip ederler ?
A) 100 Kasa
B) 101 Alınan Çekler
C) 102 Bankalar
D) 153 Ticari Mallar

8. Muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine getirildiği en önemli muhasebe defteri hangisidir ?
A) Defteri kebir
B) Kasa defteri
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri

9. Hesap planında bir hesabın adı altında yeni açılan hesaplara ne denir ?
A) Ekstra hesaplar
B) Serbest hesaplar
C) Pasif hesaplar
D) Yardımcı alt hesaplar

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Yevmiye defterindeki hesap hareketleri büyük defterlerle birebir olmalıdır.
B) Yevmiye defterinde yapılan bir kayıt büyük deftere de yazılmak zorundadır.
C) Yevmiye defterlerindeki hesapların bilgilerinin özeti büyük defterdedir.
D) Büyük defterler bilânçoya kaynak oluşturmazlar.

 

11. İşletmelerin belli bir tarihteki varlıkları ile kaynaklarını gösteren temel tablo hangisidir ?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) Nakit akım tablosu
D) Mizan

12. Büyük defter şeklinde hangisinin bulunması zorunlu değildir ?
A) Hesap Adı
B) Tutar
C) Açıklama
D) Tarih

13. 420 Satıcılar hesabı bilançoda hangi grupta yer alır ?
A) Duran varlıklar
B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
C) Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D) Öz kaynaklar

14. 7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır ?
A) Olağan dışı gelir ve karlar
B) Satışların maliyeti
C) Faaliyet giderleri
D) Yer almaz

15. İşletmeler çek kestiklerinde kesilen çeklerini hangi hesapta takip ederler ?
A) 100 Kasa
B) 101 Alınan Çekler
C) 102 Bankalar
D) 103 Verilen Çekler

16. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz ?
A) Sosyal Sorumluluk
B) Tutarlılık
C) Kesinlik
D) Parayla ölçme

17. İşletmeler veresiye mal satışlarında hangi hesabı kullanırlar ?
A) Bankalar
B) Ortaklardan alcaklar
C) Satıcılar
D) Alıcılar

18. Bilançoda varlık ve kaynak toplamlarının birbirine eşit olmasına ne denir ?
A) Netlik
B) Kar-zarar
C) Envanteri
D) Temel denkliği

19. Büyük defter toplarını bir tabloda görmemizi sağlayan muhasebe çizelgesi hangisidir ?
A) Mizan
B) Satışların maliyeti tablosu
C) Yevmiye defteri
D) Bilanço

20. İşletmelerin sermayesi ve karı gibi kendi kaynakları bilançoda hangi grupta yer alır ?
A) Varlıklar
B) Öz kaynaklar
C) Borçlar
D) Kaynaklar

1. C
2. B
3. D
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. D
10. D
11. A
12. C
13. C
14. D
15. D
16. C
17. D
18. D
19. A
20. B

<<<<< önceki test - sonraki test >>>>>

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube