MALİYET MUHASEBESİ YAZILI HAZIRLIK SORULARI

Maliyet muhasebesi soruları ve cevapları sınavlara hazırlanan öğrenciler için örnek olması amacıyla hazırlanmıştır. Maliyet muhasebesi dersinde önemli konular ön planda tutularak bu çalışma soruları oluşturulmuştur. Konular: maliyet, gider ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, ilk madde ve malzeme giderleri.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Soru 1: Gider, harcama ve maliyet kavramlarını açıklayınız.

Cevap 1:

Gider: Hasılat elde etmek amacıyla yapılan varlık tüketimidir. Tükenmiş bir maliyettir.
Harcama: İşletme tarafından herhangi bir nedenle para ve para benzeri araçlarla yapılan ödemelerdir.
Maliyet: Elde edilen veya elde edilecek bir mal veya hizmet karşılığında yapılan harcamaların toplamına maliyet denir.

 

Soru 2: Giderlerin işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırınız.

Cevap 2:

- Tedarik (satın alma)
- Üretim
- Araştırma, geliştirme
- Pazarlama, satış ve dağıtım
- Genel yönetim
- Finansman

 

Soru 3: Direkt giderleri ve endirekt giderleri açıklayınız.

Cevap 3:

Direkt Giderler ( Dolaylı Giderler): Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir.
Endirekt Giderler (Dolaylı Giderler): Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenemeyip, bir takım dağıtım ölçüleri yardımı ile yüklenen giderlerdir.

 

Soru 4: Giderlerin çeşitlerine göre sınıflandırınız.

Cevap 4:

- İlk madde ve malzeme giderleri
- İşçi ücret ve giderleri
- Memur ücret ve giderleri
- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
- Çeşitli giderler
- Vergi, resim ve harçlar
- Amortismanlar ve tükenme payları
- Finansman giderleri

 

Soru 5: İlk Madde ve Malzeme nedir.

Cevap 5: İlk madde ve malzemeler üretilen mamullerin özünü teşkil eden, henüz üretime tabi tutulmamış maddelerdir.

 

Soru 6: İlk Madde ve Malzeme maliyeti nedir.

Cevap 6: Üretimde kullanılan ya da tüketilen ilk madde ve malzemelerin parasal değerine ilk madde ve malzeme maliyeti denir.

 

Soru 7: direkt İlk Madde ve Malzeme ile Endirekt İlk Madde ve Malzeme nedir.

Cevap 7: Direkt ilk madde ve malzeme: Ürünün esasını oluşturan, ürün için ne kadar harcandığı kolaylıkla tespit edilen ilk madde ve malzemedir.
Endirekt ilk madde ve malzeme: Ürünün esasını oluşturmayan ilk madde ve malzemeye endirekt ilk madde ve malzeme denir.

 

Soru 8: Yardımcı Madde ve İşletme Malzemesi nedir? Örnek veriniz.

Cevap 8: Yardımcı Madde: Üretilen mamulün içine giren ancak mamulün temel öğesini oluşturmayan malzemelere yardımcı madde denir. Örneğin elbise üretiminde astar, düğme, iplik.
İşletme Malzemesi: Üretim sırasında kullanılmakla birlikte, üretimin içine girmeyen ve üretim sırasında tüketilip yok olan endirekt malzemelere işletme malzemesi denir. Örneğin elbise üretiminde, elektrik, dikiş iğnesi, temizlik malzemesi.


<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube