FİNANSAL MUHASEBE ÖRNEK SORU VE CEVAPLAR

Finansal muhasebe genel muhasebe konularını içeren sorulardan oluşmaktadır. Finansal muhasebede Bilanço, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Mizan, Gelir Tablosu gibi temel konularını içermektedir. Aşağıdak sorularımız bu kapsamda hazırlanmıştır.


Soru 1:
12 Eylül 2011 tarihinde 100.000 TL lik mal satın alınmıştır. %18 KDV hariç. Karşılığında 20.000 TL nakit para ile 50.000 TL lık bir senet düzenlenerek verilmiştir, kalan tutar için ise borçlanılmıştır. Bu malların taşınması için 2.500 TL lık taşıma gideri ve %18 KDV si karşılığı olarak bir çek ciro edilmiştir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Cevap 1:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................12.09.2011......................................

153 ticari mallar hesabı
191 indirilecek KDV hesabı

100 kasa hesabı
321 borç senetleri hesabı
320 satıcılar hesabı

......................Ticari malın alış kaydı...............

 

100.000
18.000

 

 


20.000
50.000
48.000

2

....................................12.09.2011......................................

153 ticari mallar hesabı
191 indirilecek KDV hesabı

101 alınan çekler hesabı

............Ticari malın nakliye gideri kaydı.........

 

2.500
450

 
2.950


Soru 2: 20 Eylül 2011 tarihinde birim maliyet fiyatı 10 TL olan 50.000 adet mal, birim satış fiyatı 12 TL den satılmıştır. %18 KDV hariç. Bu satış karşılığında karşı firmadan 300.000 TL lik bir çek, 300.000 TL lik senet, KDV tutarı olarak ise nakit para alınmıştır. İşletme malın müşteriye nakli için nakliyeciye 1.000 TL lik taşıma gideri bedeli ile %18 KDV yi nakit olarak ödemiştir. (işletme sürekli envanter yöntemini uygulamkata ve 7/A seçeneğine göre kayıtlarını yapmaktadır)

Cevap 2:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.09.2011......................................

101 alınan çekler hesabı
121 alacak senetleri hesabı
100 kasa hesabı

600 yurtiçi satışlar hesabı
391 hesaplanan KDV hesabı

......................Mal satış kaydı...............

 

300.000
300.000
108.000

 

 600.000*
108.000

2

....................................20.09.2011......................................

621 satılan ticari malın maliyeti hesabı

153 ticari mallar hesabı

............Satılan malların maliyeti kaydı.........

 

500.000

 500.000**

3

....................................20.09.2011......................................

760 pazarlama satış ve dağıtım gideri hesabı
191 indirilecek KDV hesabı

100 kasa hesabı

............Satılan malın nakliye gideri kaydı.........

 

1.000
180

 1.180

* 12 x 50.000 = 600.000
** 10 x 50.000 = 500.000

 

Soru 3: 28 Eylül 2011 tarihinde işletme kayıtlarında bulundurduğu aktif değeri 40.000 TL lik demirbaşı 30.000 TL ye peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç. Bu demirbaşın birikmiş amortismanı 8.000 TL dir.

Cevap 3:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................28.09.2011......................................

100 kasa hesabı
257 birikmiş amortismanlar hesabı
689 diğer olağandışı gider ve zararlar hesabı

255 demirbaşlar hesabı
391 hesaplanan KDV hesabı

.............Demirbaşın satılması...........

 

35.400**
8.000
2.000

 

 40.000
5.400*

* 30.000 x %18 = 5.400 (KDV satış fiyatı üzerinden hesaplanır)
**
30.000 + 5.400 = 35.400

 

Soru 4: 1 Ekim 2011 de aylığı 2.000 TL den büro olarak kullanmak üzere bir daire 2 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenmek sureti ile kiralanmıştır. Gerçek kişiden yapılan bu kiralamada %20 Gelir Vergisi Stopajı yapılmıştır.

Cevap 4:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................12.09.2011......................................

180 gelecek aylara ait giderler hesabı
280 gelecek yıllara ait giderler hesabı

100 kasa hesabı
360 ödenecek vergi ve fonlar hesabı

......................Peşin ödenmiş kira gideri...............

 

24.000
24.000

 

 


38.400
9.600*

* 48.000 x %20 = 9.600 (gerçek kişiye ödeme yaptığımız için %20 kesip onun adına vergi olarak öderiz)
facebooktwitter+googleyoutube