muhasebe
muhasebe dersleri

VİZİTE KAĞIDI VE DİĞER SORUMLULUKLAR

1. Vizite kağıdı: Sigortalının hastalandığında sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmesi için işveren tarafından düzenlenen bir belgedir. Çalışanlar bu belge olmadan sosyal güvenlik kuruluşundan hizmet alamazlar. Emekliler vizite kâğıdı olmaksızın sağlık karneleri ile başvurabilir. İşveren diğer bölümlerde yazılan sorumluluklarının dışında diğer sorumlulukları da vardır. Örneğin, belgeleri 5 yıl sürü ile saklaması gerekir. Detaylı bilgi ileriki bölümlerde verilecektir.

REKLAM

1.1. Vizite Kağıdı Düzenleme Şartları: Sigortalının, sağlık tesislerine başvurabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması şarttır. Sigortalının eş ve çocukları ile ana ve babaları, sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şarttır. İşveren, grev ve lokavtın uygulandığı durumlarda da söz konusu vizite kâğıdını vermekle yükümlüdür.

1.2. Vizite Kağıdının Şekli: Sigortalının hastalık ve analık halleri için işverence biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Belgeye sigortalının adı ve soyadı, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası, işe giriş tarihi, viziteye çıkmak için iş yerinden ayrıldığı tarih ve saat, prim ödeme halinin sona erip ermediği, ermiş ise tarihi hususlarının da rakam ve yazı ile yazılır.

Sigortalılar, örneği Ek:4’te belirlenen ve işveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdını vermek ve Kurum tarafından verilen sağlık karnesi ile resimli kimlik belgesini göstermek zorundadır.

Vizite kağıdı örneği Ek-4:

vizite-kagidi


2. Sağlık Karnesi: Sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk, ana ve babalarının muayene ve tedavileri için Kurum hekim ve sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine Kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi verilir. Bu sağlık karneleri, sigortalıların ibraz edecekleri vizite kâğıdı ve kendisi ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait nüfus cüzdanlarına istinaden Kurumca düzenlenerek imza karşılığında sigortalıya teslim edilir. Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğuna verilecek sağlık karnesine öğrenim durumu okul idaresince kaydedilip tasdik olunur. Kayıt ve tasdik işlemi yaptırılmadıkça Kurumca sağlık yardımı yapılmaz.

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara ve bunların hak sahibi aile yakınlarına tedavi için Kurum tarafından sağlık karnesi verilir. Ancak sigortalının hak sahibi yakınlarının geçimlerinin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir. 18 yaşını doldurmuş erkek çocukların öğrenim durumları, verilecek sağlık karnelerine okul idaresince kaydedilip tasdik olunur. Kayıt ve tasdik işlemi yapılmadıkça Kurumca sağlık yardımı yapılmaz.

Sağlık Karnesi Düzenlenebilmesi İçin çalışan sigortalı için gereken belgeler:
- Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
- Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf
- Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kâğıdı

3. SSK’ya Karşı Diğer Sorumluluklar: İşveren, yukarıda belirtilen sorumluluklarla birlikte aşağıdaki sorumlulukları da yerine getirmesi zorundadır:
- 5 yıl süre ile SSK ili ilgili defter ve belgeleri saklamak
- İş yerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak
- Aracıları bildirmek
- İş yerinin kapanmasını, terkinini veya tasfiyesini bildirmek
- İş yerini devraldığını bildirmek
- İş kazasına uğrayan sigortalıya ilk yardımı yapmak
- İş yerinin tehlike sınıfında ve derecesinde meydana gelen değişiklikleri üniteye bildirmek
- Sigortalıyı, tedavi süresince iş yerinde çalıştırmamaktır.

sayfa 4

<<<<< önceki sayfa

Kurumsal başvurular

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama