muhasebe
muhasebe dersleri

KDV İADESİ İÇİN ARANAN BELGELER

Mal İhracında KDV İadesi İçin Aranan Belgeler: Mal ihracından doğan KDV’nin iade alınması için yetkili kurumlarca aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gümrük Beyannamesi: Herhangi bir vergilendirme döneminde mal ihracı istisnası beyan eden mükelleflerin bu döneme ait KDV beyannamesine, ihracatın gerçekleştiğini tevsik etmek üzere gümrük beyannamesini eklemesi gerekmektedir.

Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler; ilgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı elçilik mektubu,kurye mektubu,TIR karnesi, ATA karnesi, kumanya listesi gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır.

REKLAM

Gümrük beyannamesi, ihracat istisnası beyan edilmesinin ön şartıdır. Bu beyanname olmadan mükellefin ihraç ettiği mal bedellerini KDV matrahından indirmesi mümkün değildir. Bu nedenle, ihracat istisnası uygulamasında KDV iadesi talep edilse de edilmese de gümrük beyannamesinin ibrazı zorunludur.

Gümrük beyannamesinin aslının yanı sıra noter, gümrük idaresi veya Yeminli Mali Müşavir tarafından aslının aynı olduğu onaylanan suretleri de KDV beyannamesine eklenebilecektir. Ayrıca gümrük beyannamesinin aslı veya onaylı suretleri yerine, bu beyannamelerdeki bilgileri içeren liste verilmesi de mümkündür.

KDV Kanununun 12/1-b maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, “bir dış ülkeye vasıl olma” ifadesinin, malın gümrük hattımızı geçmesi olarak algılanması gerektiği, gümrük hattını geçen malın, bir dış ülkeye ulaşmış sayılacağı açıklanmıştır. Buna göre gümrük hattından geçen bir malın yolda zayi olması (örneğin geminin batması, taşıt aracının kaza yapması, malların yanması vb.) halinde de ihracat istisnası uygulanabilecektir.

İhraç Edilen Malların Satış Faturaları: Mal ihracında istisna uygulamasında, ihraç edilen mallara ait satış faturalarının fotokopisi veya bunların tarihini, sayısını, alıcıların adı, soyadı veya unvanını, malların cinsi, miktarı ve bedelini ihtiva eden bir listenin de KDV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

İndirilecek KDV Listesi: Satıcıların adı, soyadı, unvanı, vergi dairesi, sicil numarası, faturaların tarihi, sayısı, mal veya hizmetin nevi, tutarı, hesaplanan KDV’nin gösterildiği listenin de vergi dairesine verilmesi gerekir. Bu listeler 2 örnek olarak düzenlenecek, her bir örneğin alt kısmına “Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, herhangi bir yanlışlık olduğunun tespiti halinde uygulanacak yaptırımları kabul ederim” şerhi konulacaktır. Bu şerhin altına firma yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri basılacak ve tarih atılarak imzalanacaktır.

Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, ihracatına aracılık ettiği mükelleflerin indirilecek KDV listelerini de ibraz edecektir. Bilgisayarlı vergi daireleri bu listeleri disket kaydı olarak da kabul etmektedir.

İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplaması: İade taleplerinde, ihraç edilen malın üretimi, alımı, işlenmesi, nakliyesi gibi giderlere ve amortismana tabi iktisadi kıymetler gibi maliyete giren unsurlara ödenen KDV’den ne kadarının ihracata ait olduğunun hesaplanmasına ilişkin bir tablo da hazırlanıp vergi dairesine verilecektir.

İthalat - ihracat

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama