muhasebe
muhasebe dersleri

İTHALAT

6.3. Ölçü Birimi: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

6.4. Vergi Haddi: Gümrük Tarife cetvelimizin 4. sütunu 1. sütunda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası, 3. sütunda ölçü birimi belirtilen eşyanın ülkemize ithal edilmesi durumunda uygulanacak gümrük vergisi oranını gösterir.

7. Gümrük Muafiyeti: Gümrük Kanunumuzda, aşağıda sayılan hâllerde, serbest dolaşıma sokulacak eşyaların gümrük vergilerinden muaf olacağı belirtilmiştir:

REKLAM

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya
2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya
3. a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, ham madde, malzeme ve harp ganimetleri
b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi
c) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı
4. Değeri 100 avroyu geçmeyen eşya
5. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;
a) Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları
b) Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası
c) İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
e) Türkiye 'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları
f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası
6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;
a) Değeri 300 avroyu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya
b) Şeref nişanları veya ödülleri
c) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler
7. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;
a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar
b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar
c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler
d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;
a) İş yeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler
c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler
d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler
i- Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
ii- Basılı reklâmcılık dokümanları ve reklâmcılık amacına yönelik malzemeler
iii- Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler
e) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya
9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;
a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler
b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları
c) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları
d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi
10. Bilgi materyali ithalatı;
a) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya
b) Turistik reklâmcılık malzemeleri
c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;
a) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya
b) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı
12. Diğer eşya;
a) Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya
b) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya
c) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri

8. İthalat Kısıtlamaları: İthalatta bazı malların ithali yasak; bazı malların ithali belli bir kuruma bırakılmış; bazı malların ithali ise belli mercilerden alınacak izne bağlıdır.

8.1. İthali Yasak Olan veya İthaline İzin Verilmeyen Mallar: Gümrük Yönetmeliğinin 213. Maddesinde; “Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar veya taraf olduğumuz anlaşmalar ve sözleşmelerle ithali yasak edilmiş ve edilecek olan eşya, 235. madde (bu maddeye göre ilgili Mevzuatları uyarınca yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti için Dış Ticaret Müsteşarlığından her seferinde izin alınır.) saklı kalmak kaydıyla, her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye sokulamaz.

8.2. İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler: Gümrük Yönetmeliği’nin 214. maddesinde “Özel kanunlar gereğince Türkiye'ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, ancak bu kurum veya kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir.

8.3. İthalinde Belli Mercilerin İzni Aranılacak Maddeler: Gümrük Yönetmeliği’nin 215. maddesi ile "Özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye'ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle serbest dolaşıma sokulabilir.

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa

İthalat - ihracat

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama