472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.




>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama



472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının İşleyişi: Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'ndan yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak kaydedilir, izleyen yılda ödenecek kıdem tazminatı tahmin ediliyorsa bu tutar 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na aktarılır ve ödenme o hesaptan yapılarak borç kaydedilir.

 

BORÇ 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, 31.12.2008 tarihinde çalışan bir personel için 2008 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5.000 TL lik kısmının 2009 yılında ödeneceğini belirtmiştir. 01.05.2009 tarihinde ayrılan 5.000 TL lik kıdem tazminatı %06 damga vergisi kesilerek peşim ödeniyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması

 

20.000

 



5.000
15.000


1

....................................01.05..2009......................................

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

5.000

 



4.970
30


 

BORÇ 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
  15.000
   

 

 

<<<<< 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı - 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı




facebooktwitter+googleyoutube