259 VERİLEN AVANSLAR HESABI

259 Verilen Avanslar Hesabı: Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama259 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilir, sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 10.02.2016 tarihinde 40.000 TL değerinde bir kamyoneti satın almak için anlaşıyor ve 10.000 TL avans olarak ödeniyor. 01.04.2016 tarihinde kamyonet teslim alınıyor, avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.02.2016.....................................

259 Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Taşıt için avans ödenmesi

 

10.000

 

 

10.000

2

....................................01.04.2016......................................

254 Taşıtlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

259 Verilen Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

Taşıtın satın alınması

 

40.000
7.200

 

 


10.000
37.200


BORÇ 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
10.000 10.000
   

 

 

<<<<< 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar - 260 Haklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube