MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: HG İstanul/Eyüp vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinde 2 işçi çalıştırmaktadır. İşletme muhtasar beyannamesini aylık dönemler halinde vermektedir.

HG işletmesinin Eylül 2008 dönemi içinde yapmış olduğu ödemeler aşağıdaki gibidir.

- İşletmesinde çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir.
- İşyeri kirası olarak 800 YL parayı A şahsına ödemiştir.
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti olarak B şahsına brüt 1.000 TL ödemiştir.

Cevap: Muhtasar Beyannamenin düzenlenmesi:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek gelir vergisini ve damga vergisini hesaplayalım:

  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

SSK işçi payı: brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140

İşsizlik sigortası işçi payı: brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10

Gelir vergisi matrahı: brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25 (muhtasar beyanname, tablo-1, 8. satır)
850 x 0.15 = 127,5 (muhtasar beyanname, tablo-1, 9. satır)

Damga vergisi: brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6

Kesintiler toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi:

1. işçi = 210 + 15 + 191,25 + 9 = 425,25 TL
2. işçi = 140 + 10 + 127,5 + 6 = 283,5 TL

Net ücret: brüt ücret - kesintiler toplamı:

1. işçi = 1.500 - 425,25 = 1.074,75 TL
2. işçi = 1.000 - 283,5 = 716,5 TL

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel) >>>>>

Ücret bordrosunda hesapladığımız gelir vergisi ve damga vergisi muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Gelir vergisi = 318,75 TL
Damga vergisi = 15 TL (muhtasar beyanname, tablo-2, 6. satır)

Ödenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ücreti stopajı muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Brüt ücret: 1.000 TL
Stopaj oranı: %20
Stopaj = 1.000 x 0.20 = 200 TL (muhtasar beyanname, tablo-1, 10. satır ve tablo 3)

Ödenen kira tutarı stopajı muhtasar beyannamede gösterilecektir:

Brüt kira: 800 TL
Stopaj oranı: %20
Stopaj = 800 x 0.20 = 160 TL (muhtasar beyanname, tablo-1, 11. satır ve tablo 3)

Muhtasar beyannamenin bir de damga vergisi bulunmaktadır:

2008 yılı için muhtasar beyanname damga vergisi tutarı = 15,10 TL (muhtasar beyanname, tablo-2, 7. satır)

Damga vergisi oranları ve tutarları için >>>>>


Muhtasar beyannamedeki kesintiler toplamı:

Gelir Vergisi= 318,75 + Damga Vergisi= 15 + Kira Stopaj= 160 + SMMM Stopaj= 200 + Beyannameye ait damga vergisi= 15,10

Kesintiler toplamı: 708,85 TL

HG işletmesi 708,85 TL yi ekim ayının 26. sına kadar ödenek zorundadır.


Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi:

Muhtasar beyanname aşağıdaki gibi doldurulur:

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Beyannameler >>
facebooktwitter+googleyoutube