Anasayfa > Resmi Gazete > Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Resmi Gazete, 29 Aralık 2012  CUMARTESİ, Sayı : 28512, Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Tarife

MADDE 2  (1) Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL’dir.

Yapı Tarzı

I. Bölge

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

 a)Çelik, betonarme, karkas yapılar

2,20

1,55

0,83

0,55

0,44

 b)Yığma kâgir yapılar

3,85

2,75

1,43

0,60

0,50

 c)Diğer yapılar

5,50

3,53

1,76

0,78

0,58

(2) İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

(3) 28/2/2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %20 oranında indirim yapılır.

(4) 1/3/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci yenilemede %10, ikinci yenilemede %20 oranında indirim yapılır. İkinci yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde %20 oranı korunur.

(5) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

(6) Deprem bölgeleri ayrımında, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınır. Ancak yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet SigortalarıKurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.

(7) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Çelik, betonarme karkas yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Yığma kagir yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

c) Diğer yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Azami teminat tutarı

MADDE 3  (1) Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapıtarzı ayırımı yapılmaksızın 150 bin TL’dir.

Sigorta bedelinin tespiti

MADDE 4  (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarındançok olamaz.

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına
Esas Metrekare Bedeli (TL)

a) Çelik, betonarme, karkas yapılar

700

b) Yığma Kâgir Yapılar

500

c) Diğer Yapılar

260

Muafiyet

MADDE 5  (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulamasıaçısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigortanın süresi

MADDE 6  (1) Sigortanın süresi bir yıldır. Süresi dolan poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenir.

Yetkili sigorta şirketleri ve primlerin tahsili

MADDE 7  (1) Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından doğrudan satışuygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, Doğal Afet Sigortaları Yönetim Kurulunca belirlenen şartlara bağlı olarak kredi kartıyla veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

(2) Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir.

Komisyon

MADDE 8  (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarıüzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL’dir.Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye aittir. Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülüverilebilir.

(4) Doğrudan satış uygulamalarında hizmet alınan kuruluşlara ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhtiyari sigorta

MADDE 9  (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamaz. Ancak zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların yeniden yapım değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir. İhtiyari deprem teminatı sunan sigorta şirketi zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğunu kontrol etmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10  (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem SigortasıTarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11  (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrası 1/3/2013 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

İlginizi çekebilir

vergiye uyumlu mükellef, yüzde 5 indirim uygulaması

Vergiye Uyumlu Mükellefe %5 İndirimde Sınır Arttı

Vergiye uyumlu mükellef için %5 indirim uygulaması bulunmaktadır. Bunun için kanunda belirtilen şartlar bulunmaktadır. Bunlardan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir