Anasayfa > Resmi Gazete > SMMM Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

SMMM Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete, 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE, Sayı: 29355, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

REKLAM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacak aday meslek mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlanmaları için tabi tutulacakları stajın usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacak aday meslek mensuplarını kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen “Serbest Muhasebeci”, “Staj Ara Dönem Değerlendirmesi” ve “Staj Bitirme Değerlendirmesi” tanımları yürürlükten kaldırılmış, “Odalar”, “Meslek Mensubu” ve “Aday Meslek Mensubu” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,”

“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,”

“Aday Meslek Mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır. Stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj başvurusu

MADDE 11 – Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

Staj yapmak isteyenler, staj yapacakları il ya da ilçedeki Odaya bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir:

a) Kanunun aradığı şartların mevcudiyetini ispata yarayan ve Birlik tarafından belirlenen belgeler.

b) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi.

c) Yanında staj yapacağı meslek mensubundan alınacak staj onay belgesi.

ç) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.

Her başvuru için ilgili Oda’da bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmanın saklanması için kullanılmaya devam edilir.

Başvurunun yapıldığı Oda, staja başlayanlar için elektronik ortamda aday meslek mensubu kütüğünü tutar. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tutulan meslek kütüğüne kaydı yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aday meslek mensubunca, yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması durumunda kalan staj süresini yanında veya denetim gözetiminde geçireceği yeni bir meslek mensubu bulunamaz ise, bu meslek mensubunu ilgili oda yönetim kurulu belirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticari faaliyet yasağı kapsamında olup, staj sırasında miras yolu ile gelen edinimler bir yıl içerisinde devredilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj iptali

MADDE 24 – Aşağıda belirtilen aday meslek mensuplarının stajı ilgili oda yönetim kurulu kararı ile iptal edilir:

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar.

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreyi aşacak şekilde stajına ara verenler.

c) Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar, eğitim sonucunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olamayanlar.

ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden verdikleri belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar.

d) Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılan denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunamayanlar.

e) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler.

Oda yönetim kurullarının bu konulardaki kararları 15 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yaptıkları meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itiraz edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Stajın bitimi ve güncelleme eğitimi

MADDE 25 – Aday meslek mensuplarının Kanunun 5 inci maddesinin A fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlara katılabilmeleri için sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olmaları zorunludur.

Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir.

Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile re’sen başlatılır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık süre içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde öngörülen bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir.

Güncelleme eğitimi başvurusunun şekil ve şartları ile eğitimin usul ve esasları Birlik tarafından belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj ve eğitim değerlendirmeleri

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca staj süresince eğitime tabi tutulan aday meslek mensupları periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bir seviye için yapılan değerlendirmede başarılı olamayan aday meslek mensubu müteakip aşamaya geçirilmez. Bu değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Stajdan sayılan hizmet süresi 3 yıldan az olan adaylar hakkında tezkiye düzenlenmesi ve bu tezkiyelerin yeterlilik sınavında ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilebilmesi için, meslek mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamlanan staj süresinin 18 aydan fazla olması gereklidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Serbest Muhasebecilik stajına başlayanlardan stajına devam etmekte olanlar, yönetmeliğin değişiklikten önceki hükümlerine tabidir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri

2022 yılında uygulanacak olan Defter Tutma ücretleri olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir