Anasayfa > Açık Öğretim > MEB Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik

MEB Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete, 14 Kasım 2014 CUMA, Sayı : 29175, Millî Eğitim Bakanlığından:

REKLAM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “zorunlu” ibaresi “mecburi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci” ibaresi “açık öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Öğrenim belgelerini düzenlemek veya açık öğretim bürolarınca düzenlenmesini sağlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “disiplin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21 – Başvuru koşullarından birini taşıyan aday öğrenciler dönemler itibariyle çalışma takviminde belirlenen günlerde açık öğretim bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya posta çeki alındısı” ibaresi ile (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 – Açık öğretim bürolarında oluşturulan komisyonlarca, aday öğrencilerin belgeleri incelenerek, uygun sınıf ve ders ataması yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

“f) 10’luk ve 5’lik not sisteminde verilen notlar, 100’lük puan sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.

Onluk Sistem Beşlik Sistem Yüzlük Sistem Derecesi
10-9 5 100 Pekiyi
8-7 4 83 İyi
6 3 67 Orta
5-4 2 50 Geçer
3-2-1 1 33 Başarısız

“ı) Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25 – Açık öğretim bürosunca kesin kaydı yapılan her öğrenci için, bir “Öğrenci Dosyası” düzenlenir ve arşivlenir. Bu dosyada, öğrencinin öğrenim belgesi, yeni kayıt belgesi, iki adet fotoğraf ve varsa özel durumuna ilişkin belgeler bulundurulur. Ayrıca “Öğrenci Kişisel Dosyası” düzenlenmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öncesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık öğretim bürosuna başvurarak” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıda yer alan ikinci fıkra eklenmiştir.

“Açık Öğretim Ortaokulu arşivinde bulunan öğrencilerin dosyaları, ilk kayıt yenileme işlemini yaptıkları açık öğretim bürosuna gönderilir ve arşivlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 28 – Okulda hiç sınava katılmayan öğrencilerin, istemeleri durumunda okul müdürlüğünce kayıtları silinir ve kayıt esnasında verdiği belgeler iade edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ders” ibaresi “ortaokul öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ders” ibaresi “öğretim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “zorunlu” ibareleri “mecburi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34 – Sınavlarda kopya çeken veya kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenciler, sınava girmiş kabul edilir ancak sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden başarısız sayılırlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim belgesi, öğrenci belgesi ve tamamlama belgesi

Madde 40 – Öğrencilere, istekleri halinde öğrencilik durumlarını gösteren belge verilir.

  1. a) Öğrenim Belgesi: Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilere, istekleri hâlinde son öğrenim durumlarını gösteren Öğrenim Belgesi (Ek-1) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.
  2. b) Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, istekleri hâlinde öğrencilik durumlarını gösteren Öğrenci Belgesi (Ek-2) verilir. Bu belge, okul müdürlüğü veya açık öğretim bürolarınca düzenlenir.
  3. c) Tamamlama Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulunu tamamlayan öğrencilere Tamamlama Belgesi (Ek-3) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.

Bu belgelerin kaybedilmesi durumunda dilekçe ile talep edene aynı yöntemle tekrar belge verilir”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Elektronik Beyanname Sistemi

Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt veya elektronik ortamda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir