Anasayfa > SMMM > SMMM ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

SMMM ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

REKLAM

Resmi Gazete, 25 Aralık 2012  SALI, Sayı : 28508, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:

MADDE 1  23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kanun” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,“Staja Başlama Değerlendirmesi” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve yerine “Staja Giriş Sınavı” tanımı eklenmiştir.

“Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,”

“Staja giriş sınavı: Staj öncesinde, TÜRMOB tarafından yapılacak ya da Üniversite veya ÖSYM gibi kurumlara TÜRMOB tarafından yaptırılacak olan, mesleğe giriş için gerekli temel bilgi ve formasyonun mevcudiyetininölçüleceği, değerlendirme esasları TÜRMOB (TESMER) tarafından belirlenen sınavı,”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Staja giriş sınavını kazananların stajı tamamlayabilmesi için, TESMER tarafından düzenlenen eğitim programlarını tamamlayıp eğitim programı sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olması ve staja ilişkin meslek mensubunca düzenlenecek tezkiyelerde olumlu değerlendirme almış olması şarttır.

d) Tezkiye olumlu değerlendirme ölçütü, 100 üzerinden yapılacak değerlendirmede 80 ve üzeri notu ifade eder.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Meslek etiğini ve meslek bilincini yerleştirmek,”

“c) Yabancı dil ve bilgi teknolojileri eğitimine olanak sağlamak,”

“d) Mesleki uygulamalarda uluslararası ve ulusal standartları etkin kılmaktır.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajına başlamak için Kanunun 4 üncü maddesindeki genelşartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını haiz, staja giriş sınavından en az 60 puan almış ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olmak gerekir.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır.

Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı olduğu TESMER Şubesi veya Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir.

Yurt dışı eğitim ve yurt dışı çalışma öncesinde TESMER’e yazılı olarak başvuru yapılması ve izin alınmasıgerekir. TESMER, başvuru üzerine yapılacak değerlendirme sonrası yurt dışı eğitim ya da yurt dışı çalışma için izin verebilir.

Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır.

Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir.”

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler”şeklinde ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan TESMER’in eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. TESMER’in kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. Kurs ve seminerlerde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin esaslar TESMER Yönetim Kurulunca belirlenir. Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamıdışındadır.

b) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hizmet süreleri staj süresinden sayılır. Kanunun 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevin vekaleten yerine getirilmesi durumunda, vekalet süreleri staj süresinden sayılmaz.

Süreler, hizmetin yerine getirildiği kurumlarca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilir. Hizmet sürelerini gösteren belgeler, TESMER tarafından belirlenir ve TESMER ve TÜRMOB’un internet sitelerinde duyurulur.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Staj Programı ve Zorunlu Eğitim

“Staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programı TESMER tarafından hazırlanır. Adaylar, stajın başladığı tarihten itibaren, staj süresince zorunlu eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitime katılmayan adayların stajı iptal edilir. Zorunlu eğitim programı; staj süresinin tamamı için bir bütün olarak uygulanır.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili Oda, staja başlayanlar için elektronik ortamda aday meslek mensubu kütüğünü tutar. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tutulan meslek kütüğüne kaydı yapılır.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine “bir ay içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Birlik ve TESMER’in internet sitelerinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler. Kanunun geçici 11 inci maddesi saklıdır.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “1475” ibaresi “4857” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aday meslek mensuplarının sigorta primlerine ilişkin bildirgeler TESMER tarafından staj süresince takip edilir. Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri değiştirilir. Aday meslek mensubunun sigorta primini ödemeyen meslek mensubu hakkında disiplin hükümleri uygulanır.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

GEÇICI MADDE 2  5786 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26/7/2008 tarihinden önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına başlamış olanlar hakkında bu tarihten önceki hükümler uygulanır.”

MADDE 15  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16  Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

2016 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifeleri

2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ …

6 Yorumlar

 1. Şuanda şube olarak gözüken bir şirkette çalışmaktayım. Fakat olduğum yerde bütün muhasebe işlemlerini biz üstlenmekteyiz.
  Mali Müşavirlik Stajımı burada yapma ihtimalim hiçbir şekilde yok mu?
  Yardımcı olursanız sevinirim.

  • sm liler oda tarafından smm yapılıyor onlar kendi aralarında çözüyor biz se snavlara çalışıyoruz bu sınavları türmobtan almalılar

 2. Staja Giriş Sınavını kazanan adayların staj yapacakları tesmer tarafından mı? belirlenecek.Yok sa, ADAY kendi mı bulacak.ADAY staj yaptığı yerden ücret alacak mı?ÇÜNKÜ 3 yıl staj süresi az değil.

 3. Gerçekten 3 yıl süre staj yapmak kolay değil. Stajyer çalıştığı yerden ne kadar ücret alınır, Staj yerini kendimizmi bulacağız.

 4. Ben Ticaret Lisesinde muhasebe ogretmeniyim 17 yildir bu gorevde calisiyorum bu surenin SMMM lik stajindan sayilmasyla ilgili bir calisma var mi?

 5. Abdullah ATAKLI

  Eşim Smmm sınavını kazanarak 3 yıl staj yaptı.Meslek kazanmak yönüyle zorunlu bu staj için Benim iş yerinden aldığım Aile yardımım kesilebilir mi? Bunun la ilgili bir düzenleme kanun var mı..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.