muhasebe
muhasebe dersleri

USULSÜZLÜK CEZALARI

2021 yılında uygulanacak Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (1.derece usulsüzlükler ve 2. derece usulsüzlükler).

REKLAM


MADDE NO – KONUSU

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.600-360.000

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

300.000

  - Satış tutarı

420.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232- 

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252- 

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,3

MADDE 313- 

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343- 

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

19

- Diğer vergilerde

38

MADDE 352-  

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

240

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

140

3 - İkinci sınıf tüccarlar 

70

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    

32

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

19

6- Gelir vergisinden muaf esnaf      

9

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

32

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

9

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

5

MADDE NO – KONUSU

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

380

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

380

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 

19.000

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

280.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

1.400

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER MADDE 355-  

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 

650

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

 


<< Pratik bilgiler >>


hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama