muhasebe
muhasebe dersleri

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

1. Geçici Vergi Beyannamesinin Düzenlenmesi: Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

- Ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümler.
- Kurumlar vergisi mükelleflerince, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin yanı sıra net kurum kazancının tespitine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan hükümler.
- Geçici vergiye ilişkin kazanç üçer aylık dönemler itibariyle ve kümülatif esasta hesaplanacaktır.
- Vergi Usul Kanununda yer alan değerlemeye ilişkin hükümler.
- Geçici vergiye ilişkin kazançların hesaplanmasında da, dönemsellik esasına uyulacaktır. Örneğin, ilk üç aylık kazancın tespitinde 1 Ocak tarihinde ödenen 1 yıllık kira bedelinin, sadece ilk üç aya isabet eden kısmı dikkate alınacaktır.
- Geçici vergi döneminde kazanç hesaplanırken Vergi Usul Kanunlarındaki esaslara göre değerleme esasları dikkate alınarak yeniden değerleme yapılır.

REKLAM

Dikkate Alınması Gereken İndirim ve İstisnalar:
- Yılık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yararlanılabilen istisnaların tamamından geçici vergi beyannamesinde de yararlanılabilecektir.
- İndirim ve istisnalardan yararlanma belli şartlara bağlanmışsa, bu şartların yerine getirilip getirilmediği, ilgili geçici vergi döneminin son günündeki duruma göre belirlenecektir.
- Geçmiş yıl zararları genel hükümler çerçevesinde indirilebilecektir (geçmişe dönük olarak 5 yıl)

1.1. Mükellefe ait bilgi ve dönem tablosu: 1 ve 2 numaralı bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir.
Bunun yanındaki bölümde beyannamenin verildiği döneme ait yıl, beyannamenin dönemleri, ilgili ay isimleri, kutulara "x" işareti konulmak suretiyle doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş bırakılır.
3. satıra vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır.
4. ve 5. satıra mükellefin soyadı ve adı (mükellef gerçek kişi değilse 4. ve 5. satırlara mükellefin ünvanı yazılır.
6. satıra iş yeri adresi, posta kodu, varsa telefon ve fax numaraları ilgili bölümlere yazılır.

1.2. Tablo - 1 Matrah Bildirimi: 7. satıra ticari kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri doldurur. Elde edilen kar var ise hesaplanan kar, kar bölümüne, kar elde edilmemiş, zarar mevcutsa zarar bölümüne hesaplanan kar ya da zarar yazılır.
8. satıra serbest meslek erbabları o dönemde elde ettikleri kar ya da zararı yazarlar.
9. satıra dönem içinde gider hesapları içinde gösterilen kanunen kabul edilmeyen giderler bu satıra yazılır. (Sonraki satırlarda kara eklenmek üzere)
10. satıra vergi kanunlarına göre istisna kazançlar var ise; zarar olsa dahi indirilecek istisnalar satırına yazılır. Örneğin; sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kazançlardır.
11. satıra 7 ve 8 numaralı satırlardaki karlara 9 numaralı satırdaki kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek kar ve ilaveler toplamı bulunarak bu satıra yazılır.
12. satıra 7 ve 8 numaralı satırlardaki zararlara, zarar dahi olsa istisna kazançlar eklenerek zarar ve indirimler toplamı olarak bu satıra yazılır.
13. satıra zarar ve indirimler toplamı kar ve ilaveler toplamından fazla ise; 12 numaralı satırdaki tutardan 11 numaralı satırdaki tutar çıkarılarak (12-11) zarar olarak 13 numaralı satıra yazılır.
14. satıra kar ve ilaveler toplamı zarar ve indirimler toplamınan fazla ise; 12 numaralı satırdaki tutardan 11 numaralı satırdaki tutar çıkarılarak (11-12) kar olarak 14 numaralı satıra yazılır.
15. satırı geçmiş yıllarda zarar edilmişse; vergi kanunları çerçevesinde geçmiş yıllardaki zararlar bu satıra yazılır. (Kardan mahsup edilmek üzere) Geçmişe doğru en fazla 5 yıl dönülerek bulunan zararlar yazılabilir.
16. satıra 14 numaralı satırdaki kardan 15 numaralı satırdaki geçmiş yıl zararları çıkarılarak 16 numaralı satırdaki indirime esas tutar bulunup yazılır.
17, 18, 19, 20 numaralı satırlar indirimlere ait satırlardır. Vergi kanunlarınca indirim kabul edilen işlemlere ait tutarlar hesaplanark bu satırlara yazılır.
21. satıra 17, 18, 19, 20 numaralı satırdaki indirimlerin toplamları yazılır.
22. satıra eğer o döneme ilişkin zarar bulunmuşsa; 13 numaralı satırdaki bu zarar tutarı 22 numaralı satıra yazılır.
23. satıra 16 numaralı satırda bulunan indirime esas tutardan 21 numaralı satırdaki indirimler toplamı çıkarılarak geçici vergi matrahı (üzerinden geçici vergi hesaplanacak tutar) olarak yazılır.

1.3. Tablo - 2 Vergi Bildirimi: 24. satıra 23 numaralı satırdaki geçici vegi matrahı tutarı bu satıra aktarılır.
25. satıra vergi kanunlarında yer alan oranlar uygulanarak (gelir vergisi mükllefleri için %15, kurumlar vergisi mükellefleri için %20) döneme ait geçici vergi hesaplanır ve bu satıra yazılır.
26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır.
27. satıra 25 numaralı satırdaki hesaplanan geçici vergiden 26 numaralı satırdaki önceki dönemlerde ödenen en yüksek tutar çıkarılarak fark bu satıra yazılır.
28. satıra , aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile yazılır.
29. satıra 26 numaralı satırdaki daha önce hesaplanan geçici vergi tutarı ile 28 numaralı satırdaki tevkifat tutarı toplanarak bu satıra yazılır.
30. satıra 25 numaralı satırda ter alan dönemde hesaplanan geçici vergi tutarından 29 numaralı satırdaki mahsup edilecek geçici vergi, tevkifat tutarı toplamı çıkarılarılarak bulunan tutar ödenecek geçici vergi tutarı olarak bu satıra yazılır.
31. satıra mahsup edilecek tevkifat tutarı ödenmesi gereken geçici vergiden fazla ise; aradaki fark sonraki döneme devreden tevkifat tutarı olarak bu satıra yazılır (28-27).
32. satıra beyannamenin hangi sıfatla verildiği "x" işareti konularak belirtilir. Beyannameyi verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.
33. satıra varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve tarih yazılır.

1.4. Geçici Vergi Beyannamesinin Arka Yüzünde Yer Alan Fatura Bilgilei Tablosu: Bu tabloya, geçici vergi dönem sonu itibarıyla merkezde ve varsa şubelerde kullanılan her bir seriye ait en son faturada yer alan bilgiler yazılacaktır. Merkez ve şubelerde kullanılan belgelerin farklı matbaalarda bastırılması halinde her bir matbaanın vergi kimlik numarası ayrı ayrı belirtilecektir.


Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici Vergi Beyannamesi (Excel)

Geçici Vergi Beyannamesi, Örnek

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama