muhasebe
muhasebe dersleri

FON AKIM TABLOSU

1. Fon Akım Tablosu Tanımı: İşletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı finansal kaynaklarını ve bunların kullanım yerlerini gösteren finansal bir tablodur. Finansal analiz ve denetleme amaçlarına hizmet eden önemli araçlardan birtanesidir. Fon akım tablosu hem yöneticilere hem de kredi sağlayanlara yardımda bulunan bir tablodur. Bu tablo sayesinde işletmenin faaliyetleri sonucu meydana getirilen ya da borçlanma şeklinde ortaya çıkan fonlar ile neler yapıldığı ve bu fonların nerelerde kullanıldığı açıkça görülmektedir.

REKLAM

Fon akım tablosu, işletmenin dönem boyunca faaliyetlerden sağladığı fonları, yatırım ve finansman faaliyetlerini  özetler. Ayrıca dönem boyunca finansal durumda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

2. Fon Akım Tablosu Düzenleme: Fon akım tablosunun düzenlenmesi için ilk olarak birbirini izeleyen en az iki dönemin bilançoları, gelir tabloları ve kâr dağıtım tabloları olması gereklidir. Daha sonra işletmenin bilançolarında yer alan varlık ve kaynak hesaplarındaki artışlar ve azalışların belirlenmesi gerekir.

Fon akım tablosu düzenlenirken bilançoların karşılaştırılmasında ortaya çıkan fon kaynak ve kullanımlarında tekrarları önlemek için pasifteki özkaynaklarda ortaya çıkan artışların ayrıntıl bir şekilde bilinmesine ihtiyaç duyulur. Bu kaynakla ilgili olarak göz önüne alınması gereken diğer bir hususta, amortismana tabi duran varlık hesapları ve ilgili dönemin amortisman giderlerinin birlikte değerlendirilmesidir. Bilançodaki aktifi düzenleyen karşılık hesapları ile bu karşılıkların ilgili olduğu varlık hesaplarının beraber düşünülmesi ve ona göre hesaplanması gerekir.

3. Fon Akım Tablosu Düzenleme Kuralları:
- Fon akım tablosu, temel mali tablolar ile birlikte sunulur. Bu tablolar, gelir tablosunun sunulduğu her dönem için, cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde düzenlenir.

- Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kiıllanıldığı açıkça belirtilir.

- Fon akım tablolarında, olağan faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan fonlar, diğer fon kaynak ve kullanım yerlerinden ayrı başlıklar altında sunulur. Böylece işletmenin fon yaratma gücünün ne olduğu veya faaliyetlerinde ne ölçüde fon kullanıldığı ortaya konulur.

- İşletmenin normal olağan faaliyetleri dışında kalan olağandışı işlemlerden elde edilen fonlar veya kullanılan fonlar, fon akım tablosunda; önemli tutarlarda olmaları durumunda olağan faaliyetlerden sağlanan veya kullanılan fondan ayrı bir başlık altında sunulur.

- Bazı finansal işlemler, bir tür varlığın diğer bir varlık türüyle değiştirilmesi biçiminde ortaya çıkar. Böyle bir durum işletmenin finansman ve yatırım faaliyetinin bir parçası olduğu için, fon akım tabIosunda yer alır. Bu tür işlem ömek olarak tahvil borcuna karşılık hisse senedi verilmesi gösterilebilir.

- Fon akım tablolarından amaçlanan yararın sağlanabilmesi için her türlü işlemin finansman ve yatırım yönleri ayrı ayrı açıklanır. Örneğin, bir duran varlığın satın alınma­sından doğan fon çıkışları ayrı, satılmasından doğan fon girişleri ayrı ayrı açıklanır veya bır tahvil ihraç edilerek bir varlık alınmışsa; ihraç edilen tahviller ayrı, satın alınan varlıklar ayrı açıklanır.

- Her işletme veya işletmeler topluluğu, içinde bulunduklan koşullara göre fon akım tablolarını en fazla bilgiyi içerecek biçimde düzenler.

- Fon akım tablosu, net yönteme göre düzenlenir ve olağan kardan başlanıp, dönem içinde fon hareketine neden olmayan gelir ve giderlere ait bilgiler verilerek düzeltmeler yapılır.

- Nakit akım tablosu ise, brüt yönteme göre düzenlenir ve dönem içinde fon sağlayan gelirler ayrı, fon hareketine neden olan maliyet ve gider unsurları ayrı gösterilir.

- Fon hareketine neden olmayan, yalnızca hesaplar arasında yapılan aktarmalar dolayısıyla hareket gösteren hesaplar, fon akım tablolarında yer almaz.


Finansal yatırım ve piyasalar

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama