USULSÜZLÜK CEZALARI

2014 Yılı Usulsüzlük dereceleri ve cezaları:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


MADDE NO – KONUSU
2015 Yılında
 Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

  I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 

                                
120

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

77

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

39

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar   

18

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

10,60

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

4,80

  II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri

 

66

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

39

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

18

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar     

10,60

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,60

MADDE NO – KONUSU
2014 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

                                                         200
                    106.000

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza  
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                                          200 
                                          

 

 

                                   10.600

          106.000

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

                    4.800

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

770

 

150.000

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

                      1.060

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

                       770

MADDE 355- b) Damga Vergisinde

 

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257.madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                       1.300
 

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

660

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330

  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.060.000

 


<< Pratik bilgiler >>

facebooktwitter+googleyoutube