muhasebe dersleri
namaz

2016 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR

2016 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

REKLAM

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 

3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması

 

2.000-200.000
  
200.000 ve üzeri

MÜKERRER
MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı

 

168.000
230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

                              11
 21

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

                                
126

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı                                                                          

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar   

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

69

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar     

11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,70

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

                                                        210
                    110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
bulundurulmaması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza

                                          210 
                                          

 

 

                                   11.000

          110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara

                    5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  
kullanmaksızın işlem yapanlara

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel    
usulsüzlük cezası

800

 

158.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere

                      1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

                       800

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 
madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                       1.370
 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

690

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.100.000

 


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama